určiť

determine, (zistiť) ascertain, (pevne) set

Určil ho za svojho nástupcu.
He made him his successor., He appointed him his successor.
hɪ meɪd hɪm hɪz səkˈsεsəˌ hɪ əˈpɔɪntɪd hɪm hɪz səkˈsεsə
Tie peniaze sú určené na...
The money is intended for...
ðə ˈmʌnɪ ɪz ɪnˈtεndɪd fə
List nie je určený vám.
The letter is not meant for you.
ðə ˈlεtə ɪz nɒt mεnt fə juː
Kniha je určená najmä deťom.
The book is meant for kids primarily.
ðə bʊk ɪz mεnt fə kɪdz ˈpraɪmərəlɪ
Vie určiť čas podľa polohy slnka.
He can tell time by the position of the sun.
hɪ kən tεl taɪm baɪ ðə pəˈzɪʃən əv ðə sʌn
Aké faktory určujú ľudskú povahu?
Which factors determine human character?
wɪtʃ ˈfæktəz dɪˈtɜːmɪn ˈhjuːmən ˈkærɪktə?