pripraviť

čo pre koho prepare, get/make sth ready, (form.) ready sth

Pripravte sa!
Get ready!
gεt ˈrεdɪ!
Pripravte mi to.
Get it ready for me., Prepare it for me.
gεt ɪt ˈrεdɪ fə miːˌ prɪˈpεə ɪt fə miː
Budem to mať pre teba pripravené.
I'll have it ready for you.
aɪl hæv ɪt ˈrεdɪ fə juː
Pripravíme mu prekvapenie.
We'll arrange a surprise for him., We'll spring a surprise on him.
wiːl əˈreɪndʒ ə səˈpraɪz fə hɪmˌ wiːl sprɪŋ ə səˈpraɪz ɒn hɪm
Pripravil som ti raňajky.
I made you breakfast.
aɪ meɪd juː ˈbrεkfəst
Pripraviť (sa), pozor, štart.
On your marks - get set - go!, Ready, steady, go!
ɒn jɔː mɑːks - gεt sεt - gəʊ!ˌ ˈrεdɪˌ ˈstεdɪˌ gəʊ!
Pripravila ma o všetky peniaze.
She deprived me of all my money.
ʃɪ dɪˈpraɪvd miː əv ɔːl maɪ ˈmʌnɪ