potreba

1(pociťovaná) čoho need for/of sth, (nutnosť) necessity

Cítil som naliehavú potrebu...
I had an urge to...
aɪ hæd ən ɜːdʒ tə
Mám to pre (svoju) vlastnú potrebu.
I have it for my personal use.
aɪ hæv ɪt fə maɪ ˈpɜːsənl juːs
uspokojiť svoje potreby
satisfy one's needs
ˈsætɪsˌfaɪ niːdz
podľa potreby
as necessary, as needed
əz ˈnεsəsərɪˌ əz niːdɪd
v prípade potreby
if needed, in case of need
ɪf niːdɪdˌ ɪn keɪs əv niːd
základné životné potreby
basic necessities of life
ˈbeɪsɪk nɪˈsεsɪtɪz əv laɪf
telesná potreba (hlad, močenie)
bodily need
ˈbɒdɪlɪ niːd
ísť na veľkú potrebu
do (a) number two, go number two, (form.) have a bowel movement
dʊ (ə) ˈnʌmbə tuːˌ gəʊ ˈnʌmbə tuːˌ hæv ə ˈbaʊəl ˈmuːvmənt
ísť na malú potrebu
do a number one, go number one
dʊ ə ˈnʌmbə wʌnˌ gəʊ ˈnʌmbə wʌn

2(pomôcky, náradie) equipment, implement, tackle

domáce potreby
housewares, household equipment
ˈhaʊsˌwεəzˌ ˈhaʊsˌhəʊld ɪˈkwɪpmənt
písacie potreby
writing implements/accessories/materials
ˈraɪtɪŋ ˈɪmplɪmənts/əkˈsεsəriːz/məˈtɪərɪəlz
školské potreby
school supplies
skuːl səˈplaɪz
kuchynské potreby
kitchen utensils
ˈkɪtʃɪn juːˈtεnsəlz
toaletné potreby
toiletries, toilet article(s)
ˈtɔɪlɪtrɪzˌ ˈtɔɪlɪt ˈɑːtɪkl(εs)
športové potreby
sports equipment
spɔːts ɪˈkwɪpmənt
kancelárske potreby
office supplies, stationery
ˈɒfɪs səˈplaɪzˌ ˈsteɪʃənərɪ