pobozkať

koho/čo kiss sb/sth, give sb/sth a kiss

Pobozkala ma na rozlúčku/dobrú noc.
She kissed me goodbye/goodnight.
ʃɪ kɪst miːˌgʊdˈbaɪ/gʊdˈnaɪt
Mal by si jej pobozkať ruku.
You should kiss her hand.
juː ʃʊd kɪs hə hænd
Pobozkali sa.
They kissed (each other).
ðeɪ kɪst (iːtʃ ˈʌðə)