odviesť

koho kam take sb swh, (z miestnosti ap.) take sb away, (pozornosť) čo distract sth

Odveďte ho!
Take him away!
teɪk hɪm əˈweɪ!
Odviedol si ma nabok a...
He took me aside and...
hɪ tʊk miː əˈsaɪd ænd
Polícia ho odviedla.
He was led away by the police.
hɪ wɒz lεd əˈweɪ baɪ ðə pəˈliːs
Odviedlo to moju pozornosť.
It distracted me/my attention.
ɪt dɪˈstræktɪd miː/maɪ əˈtεnʃən
Odviedli ste dobrú robotu.
You have done a good job.
juː hæv dʌn ə gʊd dʒɒb